Journal archive for Google Scholar Robot!

Scientific Journals Management System

سامانه نشریات علمیVolume 16, Number 16 (2019-6)


Effect of an 8-week specific functional training on injury risk factors and athletic performance in male judokas
اثر هشت هفته تمرین عملکردی اختصاصی بر عوامل خطرزای آسیب و اجرای ورزشی جودوکاران پسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of six weeks selected physical training on balance, postural control and lower limb function in children with Meningomyelocele
تاثیر شش هفته تمرینات جسمانی منتخب بر تعادل، کنترل قامت و عملکرد اندام تحتانی کودکان مبتلا به میلومننگوسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of shoulder abduction angles, shoulder dominance and non-dominance and external loading on shoulder muscles co-contraction ratio in overhead athletes and non-athletes
مقایسه تاثیر زاویه ابداکشن شانه، برتر و غیربرتر بودن دست و اعمال بار خارجی بر نسبت هم‌انقباضی عضلات شانه ورزشکاران پرتاب از بالای سر و افراد غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aquaporin-5 levels of lung following the taper program and Nigella sativa in the maturing rat
بررسی سطوح آکواپورین-5 بافت ریه در یک دوره کاهش بار تمرینی (تکرار، تواتر و شدت) با مکمل سیاهدانه در موش‌های در حال بالیدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of acute aerobic activity after a period of taking vitamin C supplement on Iron status and hematological indices of professional football players
تاثیر فعالیت هوازی حاد پس از یک دوره مصرف مکمل ویتامین C بر وضعیت آهن و شاخص‌های هماتولوژی بازیکنان فوتبال باشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Develop of native aerobic power prediction equation by the 6-minute walk test in healthy child
طراحی معادله بومی برآورد توان هوازی با آزمون میدانی شش دقیقه پیاده‌روی در کودکان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of comprehensive exercises of anterior cruciate ligament lnjury prevention along with feedback on knee function
مقایسه تاثیر تمرینات جامع پیشگیری از آسیب لیگامان ‌صلیبی‌ قدامی همراه با بازخورد بر عملکرد زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 15 (2019-1)


The comparision of upper cross syndrome in children with visual and hearing impairments with normal counterparts
مقایسۀ سندروم متقاطع فوقانی در افراد کم‌بینا و کم‌شنوا با همتایان عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of general fatigue on knee join muscle work and power absorption during stance phase of running
تأثیر خستگی عمومی بر کار و توان جذبی عضلات مفصل زانو طی مرحله اتکای دویدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of advanced physical fitness profile between Olympic soccer team members of Iran according to playing position
مقایسۀ نیمرخ پیشرفتۀ آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال المپیک ایران براساس پست بازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of six weeks of interval resistance training on eotaxin and brain-derived neurotrophic factor serum levels in overweight young men
تأثیر شش‌هفته تمرین مقاومتی تناوبی بر سطوح سرمی ائوتاکسین و عامل نروتروفیک مشتق از مغز در مردان جوان با اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of resistance training on plasma FGF-2 and Myostatin level in male Wistar rats
اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی مایوستاتین و FGF-2 پلاسمایی در موش‌های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between some of anthropometrical and biomechanical parameters, front and back crawl swimming in girl’s swimmers
ارتباط میان برخی از شاخص‌های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی شناگران دختر در شنای کرال سینه و پشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 14 (2017-10)


Protective effects of eight weeks interval aerobic exercise on decorin, TGF-β and tumor volume in atypical animal of breast cancer
تأثیر حفاظتی هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر بیان دکورین، TGF-β و حجم تومور در مدل حیوانی سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immediate effects of femoral external rotational and abductoral taping on ground reaction force characteristics during running
تأثیر آنی نواربندی عضلات چرخش‌دهندۀ خارجی و آبداکتور ران بر مؤلفه‌های نیروی عکس-العمل زمین طی دویدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the scores of functional movement screening tests in active and inactive subjects
مقایسۀ امتیازات آزمون‌های غربال‌گری حرکتی عملکردی افراد فعال و غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strength ratio between agonist and antagonist muscles and range of motion of the shoulder in female volleyball players and non-athletes
نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست و دامنۀ حرکتی شانه در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of practice variability on anticipatory postural control during reaching task
اثر تغییرپذیری تمرین بر کنترل پیش بینانۀ پاسچر در تکلیف دسترسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of fifa 11+ for referees comprehensive of warm-up program on dynamic balance in Iranian football referees
تأثیر برنامۀ جامع گرم‌کردن فیفا +11 داوران بر تعادل پویای داوران فوتبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 13 (2017-9)


Effect of spinal stabilization exercises to reduce urinary incontinence in the elderly
تأثیر تمرینات ثبات‌دهنده ستون فقرات بر کاهش بی‌اختیاری ادرار در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of twelve weeks endurance training on liver enzymes levels in Iranian obese women
تأثیر دوازده‌هفته تمرین استقامتی بر سطح آنزیم‌های کبدی زنان چاق ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resistance training with split method on hormones levels and muscle mass in young bodybuilder
اثر تمرین مقاومتی به‌روش جداسازی گروه‌های عضلانی (اسپلیت) بر سطوح هورمونی و ساختار عضلانی، در ورزشکاران جوان پرورش‌اندام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiological study of sport injuries in male kabaddi premier league
همه‌گیرشناسی آسیب‌های ورزشی در لیگ برتر کبدی مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of taekwondo on plantar pressure distribution symmetry in dominant and none-dominant limb
تأثیر ورزش تکواندو بر تقارن توزیع فشار کف‌پایی اندام برتر و غیر‌برتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of 8 weeks of resistance training on total and A12 acetyl cholinesterase activity in slow twitch muscles of rats
اثر هشت‌هفته تمرین مقاومتی بر فعالیت استیل‌کولین‌استراز کل و نوع 12A در عضلات نعلی موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare the profile of anthropometric, somatotype and body composition between novice and professional 6 to 8 years old gymnasts
مقایسه نیمرخ آنتروپومتریک، سوماتوتایپ و ترکیب بدنی ژیمناست های مبتدی و حرفه ای 6 تا 8 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 12 (2016-10)


The relationship between static lower extremity alignment and Injuries in adolescent soccer players
رابطۀ بین راستای استاتیک اندام تحتانی و آسیب‌های بازیکنان نوجوان فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of plantar pressure distribution between the right and left foot and their correlation with height and weight at wrestlers
مقایسۀ الگوی توزیع فشار کف پایی بین پای راست و چپ و ارتباط آنها با قد و وزن در کشتی‌گیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the lumbosacral angles in state of standing on the various slopes, in the healthy and low back pain females
مقایسۀ زوایای ناحیۀ لومبو‌ساکرال هنگام ایستادن روی شیب‌های مختلف در زنان‌ سالم و مبتلا به کمردرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of posture in elite female taekwondo players and non-athletes
مقایسه وضعیت بدنی زنان تکواندوکار نخبه با غیرورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of changes in adiponectin, leptin, and plasma lipid profile of Inactive men the result 24 session, playing futsal
مطالعۀ تغییرات آدیپونکتین، لپتین و نیم‌رخ لیپیدی پلاسمای خون مردان غیرفعال بر اثر 24 جلسه بازی فوتسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of selected biomechanical parameters and support foot injury during soccer instep kick by preferred and non-preferred lower limbs of the novice players
مقایسۀ پارامترهای بیومکانیکی منتخب و خطر آسیبِ پای تکیه‌گاه، حین شوت با پای برتر و غیربرتر در بین بازیکنان مبتدی فوتسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 11 (2016-4)


The relationship between static lower extremity alignment and injuries in adolescent soccer players
رابطۀ بین راستای استاتیک اندام تحتانی و آسیب‌های بازیکنان نوجوان فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Elite Athletes’ Chronic Ankle Instability Based on Postural Sway’s Risk Factors in Jump-Landing and Lateral Hopping Tasks
پیش‌بینی ناپایداری مزمن مچ پای ورزشکاران حرفه‌ای براساس ریزفاکتورهای نوسان‌های وضعیتی در مهارت‌های پرش-فرود و جهش جانبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of exercise status on response of homocysteine and insulin resistance to aerobic exercise in postmenopausal obese women
تأثیر سابقۀ تمرینی بر پاسخ هموسیستئین و مقاومت به انسولین نسبت به فعالیت هوازی در زنان یائسۀ چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing, validation, and reliability assessment of software to acquire kinematics parameters of motion by image processing
طراحی، روایی و پایایی‌سنجی نرم‌افزار محاسبه‌کنندۀ کینماتیک حرکت، با استفاده از پردازش تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of non-stability surface of support leg on the instep kicking kinematics in soccer players
تأثیر سطح ناپایدار پای تکیه‌گاه بر کینماتیک شوت روی‌پای بازیکنان فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of twelve session high intensity interval training in haypoxic and normoxic conditions on anaerobic performance in athletes
تأثیر دوازده جلسه تمرین با شدت زیاد در وضعیت هایپوکسی و نورموکسی بر عملکرد بی‌هوازی افراد ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The trajectory of center of pressure during stance phase of gait in healthy males and females using pedar-X system
مسیر حرکت مرکز فشار طی فاز استقرار راه‌رفتن زنان و مردان سالم با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری توزیع فشار کف‌پایی پدار(Pedar-X)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 10 (2015-10)


Effect of 8 weeks of circuit training on serum Irisin levels and Insulin Resistance Index in overweight girls
تأثیر هشت هفته تمرین ایستگاهی بر سطح سرمی آیریزین و شاخص مقاومت به انسولین دختران دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of arginine supplementation on O2 uptake kinetics response in female taekwondo athletes
اثر مکمل یاری آرژنین بر پاسخ پویایی جذب اکسیژن در دختران تکواندوکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between selected biomechanical and technical factors and success criteria in long jump take-off performed by elite athletes
ارتباط عوامل بیومکانیکی و تکنیکی منتخب با شاخصهای موفقیت مرحله جهش در اجرای پرش طول ورزشکاران نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparing of electrical activity pattern of major muscles involved in handball triple shooting in two groups of adolescents and adults
مقایسه الگوی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب درگیر در شوت سهگام هندبال بین نوجوانان و بزرگسالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 6 weeks of strength exercise with Traband on some of the variables anaerobic power in young basketball players
تأثیر شش هفته تمرین قدرتی با تراباند بر برخی متغیرهای توان بیهوازی بسکتبالیستهای جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Soccer Specific Functional Fatigue On hip and knee Joints Kinematics In professional players during Landing
تأثیر خستگی عملکردی ویژه فوتبال بر کینماتیک مفاصل ران و زانو درطول فرود بازیکنان حرفهای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Low Volume High Intensity Interval Training on Sarcolemmal Content of Fatty Acid Transport Proteins (FAT/CD36 and FABPpm) in Young Men
تأثیر تمرین تناوبی با شدت زیاد و حجم کم بر محتوای سارکولمایی ناقلهای اسید چرب (36و FAT/CDFABPpm) در مردان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability Assessment of Functional Balance Tests in Endomorph Healthy Women 24-34 years old
پایایی سنجی آزمونهای عملکردی تعادل در زنان آندومورف 24-34 سال سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 9 (2015-4)


The effect of six weeks Badminton exercise on the changes of Stress and cortisol level in girls student
تأثیر شش هفته تمرین بدمینتون بر میزان تغییرات استرس و سطح کورتیزول دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effects of two pedaling methods on lower limb muscles activity and fatigue index in road cyclists
مقایسه اثر دو روش رکاب زدن بر شاخص خستگی و فعالیت عضلات اندام تحتانی دوچرخه سواران جاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different walking speed on the gait kinematics of individuals with knee varus
تأثیر سرعت های مختلف گام برداری بر کینماتیک راه رفتن افراد مبتلا به واروس زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compaison the effect of resistance exercise with active and passive rest on aerobic and anaerobic fitness in soccer players
مقایسه تأثیر تمرین های مقاومتی با استراحت فعال و غیرفعال بر آمادگی هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between lower body stiffness and agility in racket-sports athlete
ارتباط ضرایب سفتی اندام تحتانی با چابکی در ورزشکاران راکتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Functional Fatigue on Landing Mechanics using Landing Error Scoring System (LESS)
اثر خستگی عملکردی بر مکانیک فرود با استفاده از سیستم امتیازدهی خطای فرود (LESS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aquatic and Land–base Plyometric Exercise on Selected Biomechanical Parameters of Butterfly Swimming in Elite Male Adolescent Swimmers10-14 years
تأثیر یک دوره تمرین پلایومتریک در آب و خشکی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی شنای پروانه در شناگران نخبۀ پسر 10 تا 14 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different intensity warm up on plasma antioxidant enzymes and damage indices of lipid, protein and DNA after intensive activity in non-athlete males
تأثیر گرم‌کردن با دو شدت متفاوت بر میزان پلاسمایی آنزیم‌های ضد اکسایشی و شاخص‌های تخریب لیپیدی، پروتئینی و دی.ان.ای بعد از فعالیت شدید در دانشجویان غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 8 (2014-10)


Effect of 50 grams increasing of sport shoes' weight on running economy in a 15 minuets running protocol on treadmill
تأثیر افزایش 50 گرمی وزن کفش ورزشی بر اقتصاد دویدن در حین اجرای یک پروتکل 15 دقیقه ای دویدن روی نوار گردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of functional fatigue on dynamic and static balance in boy students with different plantar arch
تأثیر خستگی عملکردی بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر با قوس کف پای متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks aerobic exercise on some immune factors in patients with rheumatoid arthritis
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی فاکتورهای ایمنی بیماران آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

valence of low Back Pain and Its Association with Anxiety and Depression in Male and Female Nurses
بررسی میزان شیوع کمردرد و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی در پرستاران زن و مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of swimming endurance training during pregnancy on apoptotic index of rat’s neonate liver
تأثیر تمرین استقامتی شنا در دوران بارداری بر شاخص آپوپتوزی کبد نوزادان موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare Time to call Internal and external obliques muscles Dominant leg Karateka two techniques ZenkoytsuDachi and MovashiGari
مقایسه زمان تأخیری شروع به فعالیت عضلات مورب پهن داخلی و پهن خارجی پای غالب کاراته کاران در دو تکنیک زنکوتسوداچی و مواشی گری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect and maintenance of 8 weeks corrective exercise on increased lumbar lordosis of pre and post pubertal school girls
تأثیر و ماندگاری تمرین های اصلاحی بر لوردوز کمری افزایش یافته دختران پیش و پس از بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Study of Effects of 4 Weeks Accommodation and Constant Load Strength Training Methods on Maximum Strength and Power of Trained Athletes
مقایسه اثر 4هفته تمرین قدرتی به دو روش مقاومت سازگارپذیر و یکنواخت بر قدرت بیشینه و توان ورزشکاران تمرین کرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 7 (2014-4)


Comparison of the predicting body fat equations during a maturation period in adolescent girls (12-16ys)
نقش بلوغ بیولوژیک در برآورد چربی تام بدن دختران نوجوان 12 تا 16 ساله شهر همدان: اعتبارسنجی معادلات لگاریتمی دیورنین- راهامان و خطی اسلاتر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of eight weeks comprehensive corrective exercises on upper crossed syndrome
تأثیر هشت هفته تمرین اصلاحی جامع بر سندرم متقاطع فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biomechanical analysis of successful versus unsuccessful free throw shots performed by professional basketball players
تحلیل پارامترهای بیومکانیکی پرتاب آزاد موفق و ناموفق در بسکتبالیست های حرفه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of creatine and L-carnitine supplementation on anaerobic performance in athletes
بررسی اثر مکمل یاری هم زمان کراتین و ال- کارنیتین بر عملکرد بی هوازی ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

effect of 12 weeks Aerobic Exercise Training on Some Characteristics of Immune System and General Health of Women with Breast Cancer
اثر 12 هفته تمرین هوازی بر برخی شاخص های سیستم ایمنی و سلامت عمومی بیماران زن مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigating of relationship between changes of some of the cardiorespiratory factors during submaximal activity with slow component of Vo2 ,after static and dynamic stretching in active women
بررسی ارتباط بین تغییرات برخی متغیرهای قلبی تنفسی فعالیت زیربیشینه با مؤلفه آهسته اکسیژن مصرفی بعد از کشش ایستا و پویا در زنان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of sport injuries in 2 premier leagues of taekwondo and the study of the protective equipments effectiveness in it: seasons 2006-2007 and 2011- 2012
مقایسه آسیب های ورزشی دو فصل از لیگ برتر تکواندو و بررسی اثر تجهیزات محافظتی در آن: لیگ های سال 1385 و 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر ترکیب تمرین مقاومتی ویژه و تمرین معمول شنا بر عملکرد شنای قورباغه
اثر ترکیب تمرین مقاومتی ویژه و تمرین معمول شنا بر عملکرد شنای قورباغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of glucose and glutamine supplementation on serum HSP72 in non-athlete men during four weeks exhausting endurance-intermittent training
تأثیر مکمل‌سازی گلوکز و گلوتامین طی چهارهفته تمرین تناوبی- استقامتی وامانده‌ساز بر HSP72 سرم مردان غیرورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2012-6)


The effect of 6 weeks core stabilization training program on the dynamic balance of mentally retarded and health
تأثیر6 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل پویای کم‌توانان ذهنی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between sprint performance of front-crawl swimming and muscle fascicle length in young swimmers
بررسی ارتباط بین عملکرد سرعتی شنای کرال سینه و طول فاسیکل عضلانی در شناگران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of whole body vibration training (WBVT) on some factors of physical fitness, growth hormone and IGF-1 concentration in trained girls
تأثیر تمرینات ویبریشن کل بدن (WBVT) بر برخی عوامل آمادگی جسمانی، غلظت هورمون رشد و IGF-1 دختران تمرین کرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of electromyographic activity of shoulder muscles during two different pull-up test methods
مقایسه سطح فعالیت الکتریکی عضلات کمربند شانه ای هنگام اجرای دو روش متفاوت کشش بارفیکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of basketball specific and general training on physical and physiological fitness in male basketball players trained
اثر تمرین ویژه و عمومی آماده سازی بسکتبال بر آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی بازیکنان تمرین کرده بسکتبال مرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of progressive endurance-strengthening training and electrical stimulation on muscle strength and surface electromyography parameters in volleyball players with Infraspinatus syndrome
تأثیر تمرینات قدرتی استقامتی فزاینده و تحریک الکتریکی - بر قدرت عضلانی و پارامترهای الکترومیوگرافی سطحی در بازیکنان والیبال مبتلا به سندرم عضله تحت خاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of using bench press and leg curl resistance exercise during rest interval on rating of perceived exertion, blood lactate and quantity of leg extension performance in bodybuilders
اثرات استفاده از حرکت پرس سینه و پشت ران در تناوب‌های استراحتی بر میزان درک فشارکار، لاکتات خون و کمیت اجرای حرکت جلو ران اندام‌پروران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aerobic and strength training on serum PTH, calcium, albumin and alkaline phosphatase in postmenopausal women
تأثیر تمرین هوازی و قدرتی بر هورمون پاراتیروئید، کلسیم، آلبومین و آلکالن فسفاتاز سرم زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2011-10)


The norm of bioenergetics characteristics of elite and advanced male and female Iranian Badminton players
هنجار ویژگی های بیوانرژیک بازیکنان نخبه و زبده مرد و زن بدمینتون ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of two different intensity of physical activity on circulating endothelial progenitor cells (EPC) in healthy young women
اثر دو شدت مختلف فعالیت بدنی بر سلو ل های اجدادی اندوتلیال سیار(EPC) در زنان جوان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relationship between physical fitness and success of female climbers to ascend Mera Peak (6654 m)
آمادگی بدنی زنان کوهنورد و ارتباط آن با عملکرد و موفقیت در صعود به قله مراپیک ( 6654 متر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect chest wall restriction in water on aerobic power, cardio-respiratory functions and swimming performance of elite female swimmers
اثر محدود کردن حرکت قفسه سینه در آب بر عملکرد قلبی تنفسی، توان هوازی و عملکرد دختران شناگر نخبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The response of blood buffering capacity and H+ regulation to three types of recovery during repeated high-intensity endurance training
پاسخ ظرفیت تامپونی و تنظیم یون هیدروژن خون به سه نوع بازیافت حین انجام تمرین استقامتی شدید تکراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of KinesioTaping of leg and cognitive task on balance
اثر نواربندی ساق پا به همراه تکلیف شناختی بر تعادل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of knee extensor and ankle plantar flexor fatigue on dynamic balance in active elderly males
اثر خستگی عضلات اکستنسور زانو و پلانتار فلکسور مچ پا بر تعادل پویا در مردان سالمند فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2011-4)


The Effect of Contrast Water Therapy on Lood Lactate Recovery and Subsequent Performance of Trained Female Swimmers
اثر شناوری متناوب در آب گرم/سرد بر تغییرات لاکتات خون و عملکرد بعدی شناگران زن تمرین کرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Some Anthropometric Characteristics of Students in three Socioeconomic Status (SES)
مقایسه برخی ویژگی های آنتروپومتریک دانش آموزان در سه وضعیت اقتصادی_ اجتماعی بالا، متوسط و پائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Effects of Two Energy Drinks on Anaerobic Power and Blood Lactate & PH Recovery in Male Athletes
اثرات نوشیدنی های انرژی زا بر بازیافت توان بی هوازی و سطوح PH و لاکتات خون مردان ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Short Term Vibration Training on some of Physical Fitness Factors in Elderly Women
تأثیر یک دوره کوتاه مدت تمرینات ویبریشن بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی زنان سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Changes in Norepinephrine Metabolism and Hamilton Scale Following Regular Aerobic Exercise in Water and Their Relationship in the Moderate Depressed Girls
بررسی تغییرات متابولیسم نور اپی نفرین و شاخص هامیلتون به دنبال تمرینات منظم هوازی در آب و ارتباط آنها در دختران با افسردگی متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Static and Dynamic Balance Characteristics with Types of MS in Women
رابطه ویژگی های تعادل ایستا و پویا با انواع بیماری ام اس در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Static Postural Stability Performance Among Adolescents with Different Foot Types
مقایسه عملکرد تعادلی ایستادر بین نوجوانان با ساختار متفاوت پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2012-10)


Provincial description of somatotype profile of 9-13 years old Iranian boys in martial arts
توصیف استانی نیمرخ تیپ بدنی پسران13-9 ساله ایرانی در رشته های رزمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the Effect of Kinesiotaping with Stretching of Upper Trapezius Muscle in Neck Pain due to Forward Head Posture
مقایسه دو روش درمانی چسب کینزیولوژی و کشش عضلۀ ذوزنقه فوقانی در درمان دردهای گردنی ناشی از عارضۀ سربه جلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting sprint performance of front-crawl swimming in young swimmers with an emphasis on biomechanical, muscle architectural and anthropometrical factors
پیش بینی عملکرد سرعتی شنای کرال سینه در شناگران نوجوان با تأکید بر عوامل بیومکانیکی، معماری عضلانی و آنتروپومتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between anthropometric characteristics and hip joint flexibility among teenaged girls in football schools
رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between anthropometric characteristics with the performance velocity of Gyaku-zuki technique in elite female Karatekas
رابطه شاخص های آنتروپومتریکی با میزان سرعت اجرای تکنیک گیاکوزوکی کاراته کاران زن جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentric plantar flexor torque deficits in female athletes with functional ankle instability
نقصان در گشتاور کانسنتریک عضلات پلانتار فلکسور در زنان ورزشکار با ناپایداری عملکردی مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and fabrication of three axes accelerometer
طراحی و نمونه سازی دستگاه شتاب سنج سه محوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of eight weeks resistance training on α -1A protein of pre-synaptic P-Q-type calcium channels in FHL and soleus muscles of rats
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین A-1a کانال کلسیمی پیش سیناپسی نوع P/Q در عضلاتFHL و نعلی موشهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 6 (2013-10)


Effect of unstable shoes on ground reaction force parameters during stance phase of running
تأثیر کفش ناپایدار بر پارامترهای نیروی عکس العمل زمین در مرحله اتکای دویدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of twelve weeks endurance training on serum levels of selected hormones in underweight men
تأثیر دوازده هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی هورمونهای منتخب در مردان کم وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه حداکثر سرعت زاویهای و گشتاور مفاصل پایین تنه در طول شوتهای روی پای متوالی فوتبال
مقایسه حداکثر سرعت زاویهای و گشتاور مفاصل پایین تنه در طول شوتهای روی پای متوالی فوتبال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Compare sequence of joint motion and muscle electromyography between low drive and high drive soccer instep kick
توالی زمانی حرکت مفاصل و الکترومایوگرافی عضلاتِ اندام تحتانی در شوت روی پای زمینی و هوایی فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between balance and maximum strength in weight-bearing and non-weight-bearing closed kinetic chain exercises
ارتباط بین تعادل و حداکثر قدرت در حرکات با زنجیره بسته در وضعیت تحمل و عدم تحمل وزن بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The strength of hip abductor and external rotator muscles and ACL rupture in male soccer players
ارتباط قدرت عضلات دورکننده و چرخاننده خارجی ران با پارگی رباط متقاطع قدامی زانو در مردان فوتبالیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Selected Spatiotemporal Parameters of Gait in Overweight and Normal Childrens 10-12 years.
مقایسه پارامترهای منتخب فضایی زمانی راه رفتن کودکان ۰۱ تا ۰۱ سال - دارای اضافه وزن و طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a specific upper body anaerobic power test for wrestling
طراحی آزمون توان بیهوازی ویژۀ بالاتنه برای کشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 5 (2013-4)


Effect of one or two sessions per day of physical activity, with equal intensity and duration, on adiponectin and insulin resistance in sedentary middle-aged men
اثر یک یا دو جلسه فعالیت بدنی با شدت و مدت برابر در روز، بر ادیپونکتین و مقاومت به انسولین در مردان میانسال غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aerobic exercise on general health and serotonin levels of Inactive Veterans
تأثیر تمرینات هوازی بر سلامت عمومی و مقادیر سروتونین جانبازان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effact of eight weeks strength and plyometric trainings on knee joint position sense
بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات قدرتی و پلایومتریک بر حس موقعیت مفصل زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of "Tai Chi" exercise on depression, quality of sleep and some of physiological factors in elderly, living in Nursing Home
تأثیر یک دوره ورزش تای چی بر میزان افسردگی، کیفیت خواب و برخی عوامل فیزیولوژیک سالمندان مقیم در خانه سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Range of the ankle motion, Q angle and back stroke kicking on male Swimmers
ارتباط بین عملکرد پای شنای کرال پشت، دامنه حرکتی مچ پا و زاویه Qدانشجویان پسر شناگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Fast-Skin swim suit on Iranian elite female swimmers' performance
تأثیرلباس های مخصوص شنا بر عملکرد شناگران نخبه زن ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of cardiovascular risk factors in middle-age adults male with different abdominal obesity and physical activity levels
مقایسه عوامل خطرزای قلبی- عروقی مردان میانسال با سطوح مختلف فعالیت بدنی و چاقی شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر مکمل پروتئین-کربوهیدرات پس از تخلیه گلیکوژن بر پاسخ انسولین و گلوکز پلاسما و عملکرد استقامتی دانشجویان فعال
اثر مکمل پروتئین-کربوهیدرات پس از تخلیه گلیکوژن بر پاسخ انسولین و گلوکز پلاسما و عملکرد استقامتی دانشجویان فعال
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles