پژوهش در طب ورزشی و فناوری- فرم تعهد چاپ مقاله
فرم تعهدنامه نویسندگان برای چاپ مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/1 | 
فایل‌ها و فرم‌های لازم:
چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و ۴. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود).

نکات قابل توجه نویسندگان:
نشریه بعد از داوری و برای چاپ مقاله، هزینه دریافت خواهد کرد؛ اما  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.

نویسنده مسئول مکاتبات:
نویسنده مسئول مقاله باید حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.
لطفاً فرم تعهدنامه نویسندگان مقاله را تکمیل و همزمان با ارسال مقاله به نشریه از طریق پست الکترونیکی ذیل ارسال نمایید.
فرم تعهد چاپ مقاله را از اینجا دانلود کنید.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در طب ورزشی و فناوری:
http://jsmt.khu.ac.ir/find-1.124.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب