راهنمای نویسندگان

نحوه تدوین مقاله

از استادان، پژوهشگران و نویسندگان محـترم دعوت می‌­شود برای ارسال مقــالات به مطالب زیر توجه نمایند.
در نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری مقالاتی به چاپ خواهد رسید که نتایج پژوهش­‌های بنیادی و کاربردی در بیومکانیک ورزشی، حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی و فیزیولوژی ورزشـی در آن گنجانده شده باشد. مقالات قابل قبول عبارتند از: پژوهشی بنیادی (Basic Research)، Basic Research ، پژوهشی کاربردی (Applied Research)،  مروری تحلیلی (Analytical Review)، و نقد و ارزیابی (Critique & Evaluation) که با بصیرت کامل نویسنده نسبت به موضوع و مراجعه به تعداد قابل قبول منابع تهیه شده باشد.
    خواهشمند است با رعایت شیوه‌نامه ارایه‌شده، اقدام به تدوین مقاله و ارسال شود. مقالات دریافتی از طریق سایت نشریه، پیش از ارسال به داوری از نظر رعایت شیوه‌نامه بررسی، و در صورت عدم رعایت آن، برای داوری ارسال نخواهد شد. مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به زبان فارسی روان نگارش شود. تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل فارسی دارند پرهیز شود. در صورتی‌ که واژه جایگزین فارسی مصطلح نباشد، با حروف فارسی نوشته شود و معادل لاتین نام‌های خارجی و اصطلاحات مورد استفاده در پانوس آورده شوند. واژه‌های اختصاری و مخفف که موارد استاندارد آنها قابل استفاده است، در نخستین استفاده نام کامل آنها ذکر گردد.
مقاله ارسالی الف. باید اصیل باشد، ب. نباید برای چاپ به نشریه دیگری ارسال و یا قبلاً به چاپ رسیده باشد، ج. نباید ترجمه مقالات دیگر باشد. ضمن اینکه مسئولیت مطالب مندرج در مقاله برعهده نویسنده(گان) آن است. مقاله از طریق سامانه نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری (https://jsmt.khu.ac.ir) به دفتر نشریه ارسال گردد.
    مقاله باید در اندازه برگه A4، در یک ستون و با رعایت 3 سانتی­‌متر حاشیه در سمت راست و چپ و 3 سانتی­‌متر از بالا و پائین و با یک خط فاصله در بین سطرها با استفاده از نرم­‌افزار Word تایپ گردد. فاصله سطر­ها در متن بایستی یک خط فاصله (single) باشد. عنوان اصلی مقاله با قلم 12 B Titr و در وسط باشد. اسم یا اسامی نویسندگان با قلم bold 10B Lotus  و در وسط باشد. نام دانشگاه، مؤسسه یا محل اشتغال با قلم 9 B Lotus و در گوشه راست باشد. عناوین هر بخش شامل مقدمه و روش­‌شناسی ... با قلم 11B Titr و در گوشه راست باشد. تیترهای فرعی مقاله با قلم 9 B Titr و در گوشه راست باشد. عنوان چکیده فارسی با قلم 9 B Titr و متن چکیده فارسی با قلم 9B Lotus  باشد. کلیدواژه­‌ها در زیر چکیده مقاله با قلم 8Lotus  B نوشته شود. بدنه اصلی مقاله، بحث و نتیجه‌­گیری، تشکر و قدردانی با قلم 13Lotus  B تنظیم گردد. بالانویس جدول‌ها، زیرنویس شکل­‌ها و نمودارها با قلم 10 B Zar و در وسط تنظیم گردد. متن داخل جدول‌ها، شکل­‌ها و نمودارها با قلم 10  B Lotus تنظیم شود. همچنین اعداد داخل جدول‌ها به زبان فارسی تنظیم گردد. منابع به انگلیسی و با قلم 8Arial  نوشته شود.
چکیده انگلیسی: عنوان با قلم 11 Arial، اسامی افراد با قلم  bold9 Arial و چکیده با قلم 9 Arial تنظیم گردد.
تعداد صفحات مقاله از 12 صفحه تجاوز نکند.
ترتیب قرارگیری اجزای مقاله: عنوان، چکیده فارسی، کلیدواژه‌­های فارسی، چکیده انگلیسی و کلیدواژه‌­های انگلیسی، مقدمه، روش­‌شناسی، یافته‌­ها، بحث، نتیجه‌­گیری، تشکر و قدردانی، منابع. 
عنوان مقاله خلاصه و روان با حداکثر 15 کلمه باشد. در صفحه اول مقاله، عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان با رعایت اولویت، درجه علمی و محل اشتغال سازمانی نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، پست الکترونیکی، کد پژوهشی هریک از نویسنده‌ها (ORCID)، و آدرس پستی همراه با کدپستی و تلفن همراه نویسنده مسئول مقاله (فردی که تمامی مکاتبات بعدی با او انجام می‌گیرد) درج گردد. در شرایطی که نویسنده‌ای محل کار یا وابستگی سازمانی ندارد، نام شهر و استان محل سکونت خود را بنویسد.
چکیده فارسی و انگلیسی با هدف تنظیم خلاصه‌­ای از مقاله و شامل مقدمه و هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه­‌گیری نهائی باشد (حداکثر 200 کلمه). چکیده و کلیدواژه‌­های انگلیسی باید عین بخش فارسی ترجمه شود. از ذکر مقدار p value، و منابع استفاده شده برای آزمون و پرسش‌نامه و استفاده از کلمات، حروف و علائم اختصاری لاتین در چکیده اجتناب شود. دارا بودن تاییدیه از دارالترجمه معتبر برای چکیده انگلیسی مقاله، توصیه اکید می‌شود.
واژه‌­های کلیدی شامل 3 الی 5 واژه اختصاصی که ساختار اصلی مطالعه برپایه آنها شکل گرفته، در انتهای بخش مربوط به چکیده فارسی و انگلیسی ارائه گردد.
مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش و هدف از انجام پژوهش با بهره‌گیری از مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته تهیه و تنظیم شود. 
روش­‌شناسی، شامل شرح دقیق طرح پژوهشی، جامعه و نمونه آماری، ابزار اندازه­‌گیری، روش اندازه‌­گیری، روش­‌های آماری بکارگرفته شده به نحوی که قابل تحلیل و تکرار توسط دیگران باشد. 
یافته­‌ها، شامل نتایج پژوهش می­‌باشد که با بهره‌گیری از روش توضیح برای بیان روابط پیرامون مهمترین بخش­‌های بین یافته‌ها که در قالب جدول، تصویر و یا نمودار ارایه می‌شود، بهره لازم برده شود. در صورت ارائه جدول، نمودار و شکل، عنوان جدول‌ها با بالانویس و شکل‌­ها و نمودارها با زیرنویس درج گردد. نمودارها و جدول‌های ارسالی باید اصلی، دقیق و روشن باشند. تمام اعداد و نوشته‌ها در جدول‌ها و نمودارها به فارسی باشد. از ویرگول به جای "ممیز" استفاده نشود. اعداد مربوط به میانگین و انحراف معیار تا دو رقم اعشار نوشته شود. ارزشP (در صورت نیاز) تا سه رقم اعشار آورده شود. درصورتی‌که جدول، نمودار و یا تصویر از منبعی دیگر اخذ شده باشد، در انتهای عنوان جدول، تصویر و نمودار، منبع مورد استفاده باید درج گردد. 
بحث، شامل شرح نکات مهم یافته­‌های مقاله و مقایسه آن با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و موارد اختلاف، تحلیل استنباطی یافته‌ها با بهره‌گیری از مبانی نظری و پیشینه پژوهش و برداشت پژوهشگر و بیان محدویت‌های پژوهش، باشد.
نتیجه­‌گیری، در این قسمت، نتیجه اخذ شده از یافته های پژوهش و توصیه‌ها کاربرد ارائه شود. 
 منابع
منابع، شماره گذاری منابع به ترتیبی که در متن مقاله استفاده شده، انجام می شود. مسئولیت صحت و درستی منابع استفاده شده در مقاله بر عهده نویسنده(گان) آن می‌باشد. ضمن اینکه، ضروری است: 1- از منابع به روز و جدید استفاده شود. 2. تمامی منابع فارسی به لاتین برگردانده شوند. 3- عنوان مجلات به صورت کامل درج شود. 4- اسامی کلیه نویسندگان قید گردد. 5- تعداد منابع بین 15 تا 40 باشد.
 شیوه معرفی منابع و مآخذ عبارتند از : 
 کتاب (ترجمه):  نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم / مترجمان، سال ترجمه، شماره چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، شماره صفحه. در مورد اسامی با ترکیب دو نام، حرف اول هر دو نام با یک نقطه بین آنها، آورده شود
کتاب (تألیف): نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، شماره چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، شماره صفحه.
مقاله با یک نویسنده:  نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کامل مقاله، نام کامل مجله، شماره و دوره مجله، و شماره صفحات.
 Sadeghi, H. (2004). Balance control and propulsion in gait of healthy young and elderly subjects. Harekat . 1:41-63. (Persian)
مقاله با دو نویسنده:
Sadeghi, H., Allard, P. (1997). Functional gait asymmetry in able-bodied subjects. Human Movement Science. 16:243-58. (Persian)
مقاله با  بیش از دو نویسنده:       
Sadeghi, H., Allard, P., Prince, F., Labelle, H. (2000). Symmetry and limb dominance in able- bodied gait: a review. Gait & Posture. 12 (1):34-45. (Persian)                                  
مقاله از شبکه اینترنت یا اطلاعات موجود در لوح های فشرده :  
Davis, A. (2014). Native images: the otherness and affectivity of the digital body, republished in JUMP CUT, Available At: http://ejumpcut.org/currentiddue/DavisCGI/index,html         
 پایان‌­نامه/رساله:                                                                                                                                                  
Nikbakht, H., Tabatabaeyan, F. (1997). Relationship between special swimming time and some physical characteristics in iranian swimmers. Master's Degree, Tarbiat Moallem University. (Persian)
                

نمونه منابع
 1. Chumanov, E.S., Wille, C.M., Michalski, M.P., Heiderscheit, B.C. (2012). Changes in muscle activation patterns when running step rate is increased. Gait & Posture. 36(2):231-5.
 2. Christina, K.A., White, S.C., Gilchrist, L.A. (2001). Effect of localised muscle fatigue on vertical ground reaction forces and ankle joint motion during running. Human Movement Science. 20(3):257-76.
 3. Ghasemi, C., Jafari, H., Jamshidi, A.A. (2010).Temporal stability of torque parameters and induced perception following muscle fatigue. Journal of Modern Rehabilitation. 4(3 and 4):6-11. (Persian)
 4. Chaffin, D.B. (1973). Localize Muscle Fatigue- Definition and Measurement. Journal of Occupational and Environmental Medicine. 15(4):346-54.
 5. Logan, S., Hunter,., I., J Ty Hopkins, J.T., Feland, J.B., Parcell, A.C. (2010). Ground reaction force differences between running shoes, racing flats, and distance spikes in runners. Journal of Sports Science and Medicine. 9(1):147-53.
 6. Mizrahi J., Verbitsky O. Isakov E. (2000). Fatigue-related loading imbalance on the shank in running: a possible factor in stress fractures. Biomedical Engineering Society. 28(4):263-9.
 7. Hakkinen, K., Komi, P.V. (1986). Effects of fatigue and recovery on electromyographic and isometric force- and relaxation-time characteristics of human skeletal muscle. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology Physiol. 55(6):588–96.
 8. Sasimontonkul, S., Bay, B.K., Pavol, M.J. (2007). Bone contact forces on the distal tibia during the stance phase of running. Journal of Biomechanics. 40(15):3503-9.
 9. Watkins, J. (1946). Structure and Function of the musculoskeletal system. 524-6.
 10. Eslami, M., Damavandi, M. (2013). Fundamentals of biomechanics and motion analysis. Sport Sciences Research Institute of Iran. 255-80 (Persian)
 11. DeVita, P., Stribling, J. (1991). Lower extremity joint kinetics and energetics during backward running. Medicine and Science in Sports and Exercise. 23(5):602-10.
 12. Umberger, B.R., Augsburger, S., Resig, J., Oeffinger, D., Shapiro, R., Tylkowski, C. (2013). Generation, absorption, and transfer of mechanical energy during walking in children. Medical Engineering & Physics. 35(5):644-51.
 13. Umberger, B.R., Martin, P.E. (2007). Mechanical power and efficiency of level walking with different stride rates. The Journal of Experimental Biology. 210(Pt 18):3255-65.
 14. Kellis, E., Liassou, C. (2009). The effect of selective muscle fatigue on sagittal lower limb kinematics and muscle activity during level running. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 39(3):210-20.
 15. Everett, B., Sackiriyas, K., Wesley, R. (2011). A comparison of the spatiotemporal parameters, kinematics, and biomechanics between shod, unshod, and minimally supported running as compared to walking. Physical Therapy in Sport.12(4):151-63.
 16. Zadpoor, A.A., Nikooyan, A.A. (2011). The relationship between lower-extremity stress fractures and the ground reaction force: a systematic review. Clinical Biomechanics. 26(1):23-8.
 17. Gerlach, K.E., White, S.C., Burton, H.W., Dorn, J.M., Leddy, J.J., Horvath, P.J. (2005). Kinetic changes with fatigue and relationship to injury in female runners. Medicine and Science in Sports and Exercise. 37(4):657-63.
 18. Sasaki, K., Neptune, R.R. (2006). Muscle mechanical work and elastic energy utilization during walking and running near the preferred gait transition speed. Gait & Posture. 23:383-90.
 19. Sasimontonkul, S., Bay, B.K., Pavol, M.J. (2007). Bone contact forces on the distal tibia during the stance phase of running. Journal of Biomechanics. 40(15):3503-9.
 20. Hamill, J., Knutzen, K.M. (2003). Biomechanical basis of human movement; 2nd.Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 374.
 21. Bischof, J.E., Abbey, A.N., Chuckpaiwong, B., Nunley, J.A., Queen, R.M. (2010). Three-dimensional ankle kinematics and kinetics during running in women. Gait & Posture. 31(4):502-5.
 22. Blackmore, T., Ball, N., Scurr, J. (2011). The effect of socks on vertical and anteroposterior ground reaction forces in walking and running. Foot. 21(1):1–5.
 23. Madigan, M.L., Pidcoe, P.E. (2003). Changes in landing biomechanics during a fatiguing landing activity. Journal of Electromyography and Kinesiology.13(5):491–8.
 24. Asadi Nikooyan, A., Zadpoor, A.A. (2012). Effects of muscle fatigue on the ground reactionfForce and soft tissue vibrations during running: a model study. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 59(3):797-804.
 25. Decker, M.J., Torry, M.R., Wyland, D.J., Sterett, W.I., Richard Steadman, J. (2003). Gender differences in lower extremity kinematics, kinetics, and energy absorption during landing. Clinical Biomechanics. 18(7):662-9.
 26. Kellis, E., Kouvelioti, V. (2009). Agonist versus antagonist muscle fatigue effects on thigh muscle activity and vertical ground reaction during drop landing. Journal of Electromyography and Kinesiology.19(1):55-64.
 27. Mizrahi, J., Verbitsky, O., Isakov, E., Daily, D. (2000). Effect of fatigue on leg kinematics and impact acceleration in long distance running. Human Movement Science. 19(2):139–51.
 28. Milner, C.E., Ferber, R., Pollard, C.D., Hamill, J., Davis, I.S. (2006). Biomechanical factors associated with tibial stress fracture in female runners. Medicine and Science in Sports and Exercise. 38(2): 23-8.
 29. Collins, M.H., Pearsall, D.J., Zavorsky, G.S., Bateni, H., Turcotte, R.A., Montgomery, D.L. (2000). Acute effects of intense interval training on running mechanics. Journal of Sports Sciences. 18(2): 3-90. 
 30. Skinner, H.B., Wyatt, M.P., Hodgdon, J.A., Conard, D.W., Barrack, R.L. (1986). Effect of fatigue on joint position sense of the knee. Journal of Orthopaedic Research. 4(1):112–8.

نکات قابل توجه نویسندگان: نشریه بعد از داوری و برای چاپ مقاله، هزینه دریافت خواهد کرد؛ اما  بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.
نویسنده مسئول مکاتبات: نویسنده مسئول مقاله بایستی حتماً عضو هیئت علمی یک دانشگاه، مرکز یا پژوهشگاه باشد و مقاله حتماً توسط وی به مجله ارسال شود، و یا نامه تأییدیه مکتوب وی و فرم‌های ذیل همراه مقاله ارسال شود.
فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: 1. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، 2. فایل مشخصات نویسندگان؛ 3.  فرم تعهدنامه (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد)؛ و 4. فرم تضاد منافع (باید توسط نویسنده مسئول امضاء و به همراه فایل مقاله بارگذاری شود).


دفعات مشاهده: 26486 بار   |   دفعات چاپ: 975 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پژوهش در طب ورزشی و فناوری است.

طراحی و برنامه‌نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Medicine and Technology

Designed & Developed by : Yektaweb