پژوهش در طب ورزشی و فناوری- ارزیابی نشریه
ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 
# سال ارزیابی عنوان نشریه گروه علمی زیر گروه گرایش نام مدیر مسئول نام سردبیر امتیاز رتبه
۱ ۱۴۰۱ پژوهش در طب ورزشی و فناوری علوم انسانی تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی و فیزیولوژی ورزشی محمـدرضا دهخـدا حمید رجبی ۷۶۶ ب
۲ ۱۴۰۰ پژوهش در طب ورزشی و فناوری علوم انسانی تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی و فیزیولوژی ورزشی محمـدرضا دهخـدا حیدر صادقی ۷۱۰ ب
۳ ۱۳۹۹ پژوهش در طب ورزشی و فناوری علوم انسانی تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی و فیزیولوژی ورزشی محمـدرضا دهخـدا حیدر صادقی ۶۷۸.۵ ب
۴ ۱۳۹۸ پژوهش در طب ورزشی و فناوری علوم انسانی تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی، آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی و فیزیولوژی ورزشی محمـدرضا دهخـدا حیدر صادقی ۴۰۱.۵ ج
نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در طب ورزشی و فناوری:
http://jsmt.khu.ac.ir/find-1.130.37.fa.html
برگشت به اصل مطلب