سامانه نشریات علمی- تفاهم نامه همکاری
تفاهم نامه همکاری با انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/24 | 


این فصلنامه با انجمن علمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، تفاهم نامه همکاری امضا نموده است.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات علمی:
http://jsmt.khu.ac.ir/find.php?item=1.129.36.fa
برگشت به اصل مطلب