راهنمای نویسندگان

نحوه تدوین مقاله

خواهشمند است با رعایت شیوه‌نامه ارایه‌شده، اقدام به تدوین مقاله و ارسال شود. مقالات دریافتی از طریق سایت نشریه، پیش از ارسال به داوری از نظر رعایت شیوه‌نامه بررسی، و در صورت عدم رعایت آن، برای داوری ارسال نخواهد شد. مقاله باید ضمن رعایت قواعد دستوری، به زبان فارسی روان نگارش شود. تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بیگانه که معادل فارسی دارند پرهیز شود. در صورتی‌که واژه جایگزین فارسی مصطلح نباشد، با حروف فارسی نوشته شود و معادل لاتین نام‌های خارجی و اصطلاحات مورد استفاده در فوت نوت آورده شوند. واژه‌های اختصاری و مخفف که موارد استاندارد آنها قابل استفاده می‌باشد، در اولین استفاده نام کامل آنها ذکر گردد.
مقاله ارسالی الف. باید اصیل باشد، ب. نباید برای چاپ به نشریه دیگری ارسال و یا قبلاً به چاپ رسیده باشد، ج. نباید ترجمه مقالات دیگر باشد. ضمن اینکه مسئولیت مطالب مندرج در مقاله برعهده نویسنده(گان) آن است.
مقاله از طریق سامانه نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری jsmt.khu.ac.ir)://http به دفتر نشریه ارسال گردد.
مقاله باید در اندازه برگه A۴، در یک ستون و با رعایت ۳ سانتی­‌متر حاشیه در سمت راست و چپ و ۳ سانتی­‌متر از بالا و پائین و با یک خط فاصله در بین سطرها با استفاده از نرم­‌افزار Word تایپ گردد. فاصله سطر­ها در متن بایستی یک خط فاصله (single) باشد. عنوان اصلی مقاله با قلم ۱۲ B Titr و در وسط باشد. اسم یا اسامی نویسندگان با قلم bold ۱۰B Lotus  و در وسط باشد. نام دانشگاه، مؤسسه یا محل اشتغال با قلم ۹ B Lotus و در گوشه راست باشد. عناوین هر بخش شامل مقدمه و روش­‌شناسی ... با قلم ۱۱B Titr و در گوشه راست باشد. تیترهای فرعی مقاله با قلم ۹ B Titr و در گوشه راست باشد. عنوان چکیده فارسی با قلم ۹ B Titr و متن چکیده فارسی با قلم ۹B Lotus  باشد. کلیدواژه­‌ها در زیر چکیده مقاله با قلم ۸Lotus  B نوشته شود. بدنه اصلی مقاله، بحث و نتیجه‌­گیری، تشکر و قدردانی با قلم ۱۳Lotus  B تنظیم گردد. بالانویس جدول‌ها، زیرنویس شکل­‌ها و نمودارها با قلم ۱۰ B Zar و در وسط تنظیم گردد. متن داخل جدول‌ها، شکل­‌ها و نمودارها با قلم ۱۰  B Lotus تنظیم شود. همچنین اعداد داخل جدول‌ها به زبان فارسی تنظیم گردد. منابع به انگلیسی و با قلم ۸Arial  نوشته شود.
چکیده انگلیسی: عنوان با قلم ۱۱ Arial، اسامی افراد با قلم  bold۹ Arial و چکیده با قلم ۹ Arial تنظیم گردد.
تعداد صفحات مقاله از ۱۲ صفحه تجاوز نکند.
ترتیب قرارگیری اجزای مقاله: عنوان، چکیده فارسی، کلیدواژه‌­های فارسی، چکیده انگلیسی و کلیدواژه‌­های انگلیسی، مقدمه، روش­‌شناسی، یافته‌­ها، بحث، نتیجه‌­گیری، تشکر و قدردانی، منابع. 
عنوان مقاله خلاصه و روان با حداکثر ۱۵ کلمه باشد. در صفحه اول مقاله، عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان با رعایت اولویت، درجه علمی و محل اشتغال سازمانی نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، پست الکترونیکی، کد پژوهشی هریک از نویسنده‌ها (ORCID)، و آدرس پستی همراه با کدپستی و تلفن همراه نویسنده مسئول مقاله (فردی که تمامی مکاتبات بعدی با او انجام می‌گیرد) درج گردد. در شرایطی که نویسنده‌ای محل کار یا وابستگی سازمانی ندارد، نام شهر و استان محل سکونت خود را بنویسد.
چکیده فارسی و انگلیسی با هدف تنظیم خلاصه‌­ای از مقاله و شامل مقدمه و هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه­‌گیری نهائی باشد (حداکثر ۲۰۰ کلمه). چکیده و کلیدواژه‌­های انگلیسی باید عین بخش فارسی ترجمه شود. از ذکر مقدار p value، و منابع استفاده شده برای آزمون و پرسش‌نامه و استفاده از کلمات، حروف و علائم اختصاری لاتین در چکیده اجتناب شود. دارا بودن تاییدیه از دارالترجمه معتبر برای چکیده انگلیسی مقاله، توصیه اکید می‌شود.
واژه‌­های کلیدی شامل ۳ الی ۵ واژه اختصاصی که ساختار اصلی مطالعه برپایه آنها شکل گرفته، در انتهای بخش مربوط به چکیده فارسی و انگلیسی ارائه گردد.
مقدمه شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش و هدف از انجام پژوهش با بهره‌گیری از مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته تهیه و تنظیم شود. 
روش­‌شناسی، شامل شرح دقیق طرح پژوهشی، جامعه و نمونه آماری، ابزار اندازه­‌گیری، روش اندازه‌­گیری، روش­‌های آماری بکارگرفته شده به نحوی که قابل تحلیل و تکرار توسط دیگران باشد. 
یافته­‌ها، شامل نتایج پژوهش می­‌باشد که با بهره‌گیری از روش توضیح برای بیان روابط پیرامون مهمترین بخش­‌های بین یافته‌ها که در قالب جدول، تصویر و یا نمودار ارایه می‌شود، بهره لازم برده شود. در صورت ارائه جدول، نمودار و شکل، عنوان جدول‌ها با بالانویس و شکل‌­ها و نمودارها با زیرنویس درج گردد. نمودارها و جدول‌های ارسالی باید اصلی، دقیق و روشن باشند. تمام اعداد و نوشته‌ها در جدول‌ها و نمودارها به فارسی باشد. از ویرگول به جای "ممیز" استفاده نشود. اعداد مربوط به میانگین و انحراف معیار تا دو رقم اعشار نوشته شود. ارزشP (در صورت نیاز) تا سه رقم اعشار آورده شود. درصورتی‌که جدول، نمودار و یا تصویر از منبعی دیگر اخذ شده باشد، در انتهای عنوان جدول، تصویر و نمودار، منبع مورد استفاده باید درج گردد. 
بحث، شامل شرح نکات مهم یافته­‌های مقاله و مقایسه آن با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و موارد اختلاف، تحلیل استنباطی یافته‌ها با بهره‌گیری از مبانی نظری و پیشینه پژوهش و برداشت پژوهشگر و بیان محدویت‌های پژوهش، باشد.
نتیجه­‌گیری، در این قسمت، نتیجه اخذ شده از یافته های پژوهش و توصیه‌ها کاربرد ارایه شود. 
 

منابع، شماره گذاری منابع به ترتیبی که در متن مقاله استفاده شده، انجام می شود. مسئولیت صحت و درستی منابع استفاده شده در مقاله بر عهده نویسنده(گان) آن می‌باشد. ضمن اینکه، ضروری است: ۱- از منابع به روز و جدید استفاده شود. ۲. تمامی منابع فارسی به لاتین برگردانده شوند. ۳- عنوان مجلات به صورت کامل درج شود. ۴- اسامی کلیه نویسندگان قید گردد. ۵- تعداد منابع بین ۱۵ تا ۴۰ باشد.
 شیوه معرفی منابع و مآخذ عبارتند از : 
 کتاب (ترجمه):  نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم / مترجمان، سال ترجمه، شماره چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، شماره صفحه. در مورد اسامی با ترکیب دو نام، حرف اول هر دو نام با یک نقطه بین آنها، آورده شود
کتاب (تألیف): نام خانوادگی، نام نویسنده/نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، شماره چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، شماره صفحه.
مقاله با یک نویسنده:  نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان کامل مقاله، نام کامل مجله، شماره و دوره مجله، و شماره صفحات.
 Sadeghi, H. (۲۰۰۴). Balance control and propulsion in gait of healthy young and elderly subjects. Harekat . ۱:۴۱-۶۳. (Persian)
مقاله با دو نویسنده:
                                                            Sadeghi, H., Allard, P. (۱۹۹۷). Functional gait asymmetry in able-bodied subjects. Human Movement Science. ۱۶:۲۴۳-۵۸. (Persian)
مقاله با  بیش از دو نویسنده:       
Sadeghi, H., Allard, P., Prince, F., Labelle, H. (۲۰۰۰). Symmetry and limb dominance in able- bodied gait: a review. Gait & Posture. ۱۲ (۱):۳۴-۴۵. (Persian)                                  
مقاله از شبکه اینترنت یا اطلاعات موجود در لوح های فشرده :  
Davis, A. (۲۰۱۴). Native images: the otherness and affectivity of the digital body, republished in JUMP CUT, Available At: http://ejumpcut.org/currentiddue/DavisCGI/index,html         
 پایان‌­نامه/رساله:                                                                                                                                                  
Nikbakht, H., Tabatabaeyan, F. (۱۹۹۷). Relationship between special swimming time and some physical characteristics in iranian swimmers. Master&#۳۹;s Degree, TarbiatMoallem University. (Persian)

                         فرم تعهدنامه 
   

فرم ارسال مقاله و تعهد نامه
سردبیر محترم نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری (علوم حرکتی و ورزش)
بدینوسیله به‌استحضار می‌رسانم که در نگارش مقاله و پیوست‌های آن، کلیه اصول مندرج در نحوه نگارش مقاله در نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری  را رعایت نموده­ام و از طریق سایت http://jsmt.khu.ac.ir  با عنوان:
" ...................................................................................................................................................................................................................."
و امضاء اینجانب ................................. به‌عنوان نویسنده مسئول مقاله ارسال می­گردد. ضمن گواهی صحت داده‌ها و رعایت اخلاق علمی، اعلام می­نمایم که تمامی افرادی که نامشان به‌عنوان همکار در این مقاله درج شده است در این فعالیت علمی مشارکت داشته­اند. ضمنا متعهد می­شوم که این مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به‌چاپ نرسیده و تا زمان اعلام نتیجه از طرف دفتر نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری  به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
قابل توجه نویسنده مسئول مقاله: الزامی است قبل از ارسال مقاله و به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه اختلال و تأخیر در بررسی مقاله ارسالی، چک‌لیست ذیل را دقیقا مطالعه و تکمیل نمائید. ثبت مقاله ارسالی در دفتر نشریه برای اقدام بعدی، منوط به الصاق فرم تکمیل‌شده همراه با دیگر مدارک همراه می­باشد.   
- مقاله عنوان فارسی و انگلیسی دارد. 
- نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان همراه با مدرک تحصیلی، محل کار دقیقا ذکر شده است.
- رعایت کامل ساختار مقاله: خلاصه فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش­شناسی، نتایج، بحث و بررسی، نتیجه­گیری نهائی، منابع، تصاویر و جداول انجام گرفته است.
- فرم تکمیل‌شده ارسال مقاله و تعهدنامه ضمیمه مدارک ارسالی است.
نحوه مشارکت مولف و یا مولفین مقاله تکمیل شده است . نام و نام خانوادگی، طراحی (الف)، نوشتن مقاله (ب)، کمک فکری و علمی (ج)، فراهم‌نمودن آزمایشگاه (د)، جمع­آوری اطلاعات (ه)، تحلیل و تفسیر اطلاعات و نتایج (و)، آمار (ز)، مورد دیگر (ح) (ذکر  مورد).
نکته مهم : برای مقالاتی که مستخرج از پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) است، حداکثر نام سه‌نفر(استاد راهنما، مشاور و دانشجو) و برای مقالاتی که مستخرج از رساله (دکتری) است، بین سه تا پنج‌نفر (استاد و یا استادان راهنما و مشاور و دانشجو) قابل قبول است. در شرایط استثناء با نامه توجیهی که توسط استاد راهنما برای سردبیر نشریه ارسال می‌شود و در صورت تأیید مسئولان نشریه، اضافه‌کردن نام فرد دیگر مازاد بر تعداد نفرات فوق­الذکر، امکان‌پذیر است.
 
(                             ) نفر اول: مشارکت در الف   ۰، ب۰، ج۰، د۰، ه۰، و۰، ز۰ ، ح۰ذکر مورد (                             ). امضاء
 
(                             ) نفر دوم: مشارکت در الف   ۰، ب۰، ج۰، د۰، ه۰، و۰، ز۰ ، ح۰ذکر مورد (                             ). امضاء
 
(                             ) نفر سوم: مشارکت در الف   ۰، ب۰، ج۰، د۰، ه۰، و۰، ز۰ ، ح۰ذکر مورد (                             ). امضاء
(                             ) نفر چهارم: مشارکت در الف۰، ب۰، ج۰، د۰، ه۰، و۰، ز۰ ، ح۰ذکر مورد (                             ). امضاء
(                             ) نفر پنجم: مشارکت در الف  ۰، ب۰، ج۰، د۰، ه۰، و۰، ز۰ ، ح۰ذکر مورد (                             ). امضاء
نام و نام خانوادگی مسئول مقاله: ..........................................................................................................................
نشانی دقیق (نشانی محل برای مکاتبات بعدی، با اعلام دقیق کد پستی، تلفن، دورنگار و  پست الکترونیکی)
.....................................................................................................................................
                           تاریخ ارسال مقاله:                                                                            محل امضاء مسئول مقاله:
 

                       

   
نمونه منابع

 1. Chumanov, E.S., Wille, C.M., Michalski, M.P., Heiderscheit, B.C. (۲۰۱۲). Changes in muscle activation patterns when running step rate is increased. Gait & Posture. ۳۶(۲):۲۳۱-۵.
 2. Christina, K.A., White, S.C., Gilchrist, L.A. (۲۰۰۱). Effect of localised muscle fatigue on vertical ground reaction forces and ankle joint motion during running. Human Movement Science. ۲۰(۳):۲۵۷-۷۶.
 3. Ghasemi, C., Jafari, H., Jamshidi, A.A. (۲۰۱۰).Temporal stability of torque parameters and induced perception following muscle fatigue. Journal of Modern Rehabilitation. ۴(۳ and ۴):۶-۱۱. (Persian)
 4. Chaffin, D.B. (۱۹۷۳). Localize Muscle Fatigue- Definition and Measurement. Journal of Occupational and Environmental Medicine. ۱۵(۴):۳۴۶-۵۴.
 5. Logan, S., Hunter,., I., J Ty Hopkins, J.T., Feland, J.B., Parcell, A.C. (۲۰۱۰). Ground reaction force differences between running shoes, racing flats, and distance spikes in runners. Journal of Sports Science and Medicine. ۹(۱):۱۴۷-۵۳.
 6. Mizrahi J., Verbitsky O. Isakov E. (۲۰۰۰). Fatigue-related loading imbalance on the shank in running: a possible factor in stress fractures. Biomedical Engineering Society. ۲۸(۴):۴۶۳-۹.
 7. Hakkinen, K., Komi, P.V. (۱۹۸۶). Effects of fatigue and recovery on electromyographic and isometric force- and relaxation-time characteristics of human skeletal muscle. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology Physiol. ۵۵(۶):۵۸۸–۹۶.
 8. Sasimontonkul, S., Bay, B.K., Pavol, M.J. (۲۰۰۷). Bone contact forces on the distal tibia during the stance phase of running. Journal of Biomechanics. ۴۰(۱۵):۳۵۰۳-۹.
 9. Watkins, J. (۱۹۴۶). Structure and Function of the musculoskeletal system. ۵۲۴-۶.
 10. Eslami, M., Damavandi, M. (۲۰۱۳). Fundamentals of biomechanics and motion analysis. Sport Sciences Research Institute of Iran. ۲۵۵-۸۰ (Persian)
 11. DeVita, P., Stribling, J. (۱۹۹۱). Lower extremity joint kinetics and energetics during backward running. Medicine and Science in Sports and Exercise. ۲۳(۵):۶۰۲-۱۰.
 12. Umberger, B.R., Augsburger, S., Resig, J., Oeffinger, D., Shapiro, R., Tylkowski, C. (۲۰۱۳). Generation, absorption, and transfer of mechanical energy during walking in children. Medical Engineering & Physics. ۳۵(۵):۶۴۴-۵۱.
 13. Umberger, B.R., Martin, P.E. (۲۰۰۷). Mechanical power and efficiency of level walking with different stride rates. The Journal of Experimental Biology. ۲۱۰(Pt ۱۸):۳۲۵۵-۶۵.
 14. Kellis, E., Liassou, C. (۲۰۰۹). The effect of selective muscle fatigue on sagittal lower limb kinematics and muscle activity during level running. The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. ۳۹(۳):۲۱۰-۲۰.
 15. Everett, B., Sackiriyas, K., Wesley, R. (۲۰۱۱). A comparison of the spatiotemporal parameters, kinematics, and biomechanics between shod, unshod, and minimally supported running as compared to walking. Physical Therapy in Sport.۱۲(۴):۱۵۱-۶۳.
 16. Zadpoor, A.A., Nikooyan, A.A. (۲۰۱۱). The relationship between lower-extremity stress fractures and the ground reaction force: a systematic review. Clinical Biomechanics. ۲۶(۱):۲۳-۸.
 17. Gerlach, K.E., White, S.C., Burton, H.W., Dorn, J.M., Leddy, J.J., Horvath, P.J. (۲۰۰۵). Kinetic changes with fatigue and relationship to injury in female runners. Medicine and Science in Sports and Exercise. ۳۷(۴):۶۵۷-۶۳.
 18. Sasaki, K., Neptune, R.R. (۲۰۰۶). Muscle mechanical work and elastic energy utilization during walking and running near the preferred gait transition speed. Gait & Posture. ۲۳:۳۸۳-۹۰.
 19. Sasimontonkul, S., Bay, B.K., Pavol, M.J. (۲۰۰۷). Bone contact forces on the distal tibia during the stance phase of running. Journal of Biomechanics. ۴۰(۱۵):۳۵۰۳-۹.
 20. Hamill, J., Knutzen, K.M. (۲۰۰۳). Biomechanical basis of human movement; ۲nd.Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. ۳۷۴.
 21. Bischof, J.E., Abbey, A.N., Chuckpaiwong, B., Nunley, J.A., Queen, R.M. (۲۰۱۰). Three-dimensional ankle kinematics and kinetics during running in women. Gait & Posture. ۳۱(۴):۵۰۲-۵.
 22. Blackmore, T., Ball, N., Scurr, J. (۲۰۱۱). The effect of socks on vertical and anteroposterior ground reaction forces in walking and running. Foot. ۲۱(۱):۱–۵.
 23. Madigan, M.L., Pidcoe, P.E. (۲۰۰۳). Changes in landing biomechanics during a fatiguing landing activity. Journal of Electromyography and Kinesiology.۱۳(۵):۴۹۱–۸.
 24. Asadi Nikooyan, A., Zadpoor, A.A. (۲۰۱۲). Effects of muscle fatigue on the ground reactionfForce and soft tissue vibrations during running: a model study. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. ۵۹(۳):۷۹۷-۸۰۴.
 25. Decker, M.J., Torry, M.R., Wyland, D.J., Sterett, W.I., Richard Steadman, J. (۲۰۰۳). Gender differences in lower extremity kinematics, kinetics, and energy absorption during landing. Clinical Biomechanics. ۱۸(۷):۶۶۲-۹.
 26. Kellis, E., Kouvelioti, V. (۲۰۰۹). Agonist versus antagonist muscle fatigue effects on thigh muscle activity and vertical ground reaction during drop landing. Journal of Electromyography and Kinesiology.۱۹(۱):۵۵-۶۴.
 27. Mizrahi, J., Verbitsky, O., Isakov, E., Daily, D. (۲۰۰۰). Effect of fatigue on leg kinematics and impact acceleration in long distance running. Human Movement Science. ۱۹(۲):۱۳۹–۵۱.
 28. Milner, C.E., Ferber, R., Pollard, C.D., Hamill, J., Davis, I.S. (۲۰۰۶). Biomechanical factors associated with tibial stress fracture in female runners. Medicine and Science in Sports and Exercise. ۳۸(۲): ۲۳-۸.
 29. Collins, M.H., Pearsall, D.J., Zavorsky, G.S., Bateni, H., Turcotte, R.A., Montgomery, D.L. (۲۰۰۰). Acute effects of intense interval training on running mechanics. Journal of Sports Sciences. ۱۸(۲): ۳-۹۰. 
 30. Skinner, H.B., Wyatt, M.P., Hodgdon, J.A., Conard, D.W., Barrack, R.L. (۱۹۸۶). Effect of fatigue on joint position sense of the knee. Journal of Orthopaedic Research. ۴(۱):۱۱۲–۸.


 


دفعات مشاهده: 24396 بار   |   دفعات چاپ: 787 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Medicine and Technology

Designed & Developed by : Yektaweb