نشریه پژوهش در طب ورزشی و فنآوری (JSMR) - اخبار و اعلانات